A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
(alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselő
Neve: Csontos Apartman
Postacíme: 4200 Hajdúszoboszló, Vörösmarty u. 61.
E-mail: csontosvendeghaz@freemail.hu
Telefon: +3630/303-7529
Fax: +3652/557-804
Honlap http://csontosvendeghaz.hu
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Vörösmarty u. 61.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a
jogszabály hatályos szövege:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A „címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

A SZEMÉLYES ADATOK
kezelésének célja: Függelékben
az adatkezelés jogalapja: Függelékben
tárolásának időtartama: Függelékben
felsorolása illetőleg kategóriái: Függelékben
forrása: Függelékben

Amennyiben a Függelékben a jogalap megjelölése jogos érdek, a Függelékben található a
jogos érdek bemutatása.

A Függelékben foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad
döntésén múlik. Amennyiben a Függelékben foglalt személyes adatok megadása
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének
előfeltétele, az érintett köteles a Függelékben jelölt személyes adatokat megadni, amelynek
elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:
- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jogi kötelezettség
teljesítésének lehetetlenné válása
- adatkérés szerződéskötés céljából: szerződéskötés elmaradása
- adatkérés szolgáltatás igénybevétele céljából: szolgáltatás nyújtásának
megtagadása
- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása, kizárása

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás

Alkalmaz ilyet az Adatkezelő?
Nem

Az alkalmazott logikára vonatkozó információk
Nem releváns

Mi a jelentősége és következménye az érintettre nézve
Nem releváns

HA VAN CÍMZETT
Címzettek megnevezése
Függelékben

Közlés célja
Függelékben

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg
feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai
az ügykezelés érdekében vagy a HR munkatárs a munkaszerződés elkészítése érdekében
megismerik az érintett személyes adatait.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami
szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban
levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett
személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a
nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett
például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes
adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor.
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén
illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az
Adatkezelő a Függelékben megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.
Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az
érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz
való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen
személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé
meghatározatlan számú személy számára.
HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNIK TOVÁBBÍTÁS
Harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megnevezése
Nem releváns

Az EU Bizottság megfelelőségi határozata, ennek hiányában garanciák megjelölése
Nem releváns

Kötelező erejű vállalati szabály (ha releváns)
Nem releváns

Különös helyzetekre vonatkozó eltérések (ha releváns)
Nem releváns
AZ ÖN JOGAI
A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést az alábbiak szerint:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.
(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem
nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a
tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket,
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek
fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok
további megőrzése jogszerűnek tekinthető:
a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása,
vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez
szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze
a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása
érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e
célból nem kezelhetők.
(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen
és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot
műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok
hordozhatóságára az alábbiak szerint:
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött
szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.
(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való
jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak
kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult
megtenni, mint annak megadását.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási
helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜGGELÉK
Adatkezelés célja
A társaságok által működtetett internetes weboldalon keresztül benyújtott támogatási kérelmek fogadása, kezelése.

Kezelt adatok kategóriái
Név, Telefon, E-mail, Cége neve, címe, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, egyéb céges adatok

Adatkezelés időtartama
A támogatási szerződés érvényességi ideje alatt. Nyitott tételek esetén, azok lezárásáig.

Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás

Adatok forrása
Közvetlenül az érintett

Közlés célja (ha van címzett)
Külső adatátadás nincs, csak szolgáltatáson belüli feldolgozás.